Vedtægter

Vedtægter MC Mou

 

§1 Formål

Stk 1: Formålet er, gennem kammeratligt samvær, værkstedaktiviteter og fælles køreture, at fremme og styrke interessen for motorcyklismen. Denne del er en del af grundfilosofien i klubbens formål.

Stk. 2: Klubbens navn er MC Mou klubben har hjemsted på adressen: Ny Høstmarksvej 28C, Mou, 9280 Storvorde.

 

§2 Optagelse

Stk 1: Klubben kan optage alle, som er indehaver af et gyldigt kørekort og er ejer af mc ved optagelsen, såfremt de godkendes af af bestyrelsen. De personer, som er medlemmer og som evt. sælger mc, fortsætter selvfølgelig som medlem. Har man ikke kørekort eller ejer man ikke en mc ved optagelsen, skal man have tilknytning til et andet medlem i klubben, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid bede ansøgende samt eksisterende medlemmer om fremvisning af gyldigt mc-kørekort.

Stk. 2: Ved genindmeldelse må medlemmer ikke være i restance

Stk. 3: Ved indmeldelse får medlemmet klubbens vedtægter.

Stk. 4: Medlemskabet er kun gyldigt, hvis man ikke er i restance

 

§3 Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Stk 1: Medlemmer, der er i restance med mere end 30 dage, vil blive slettet, såfremt der ikke ligger en aftale med kassereren.

Stk. 2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubben og dens omdømme. Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig og skal være varslet skriftligt.

Stk. 3: Udmeldte eller ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav overfor klubben.

 

§4 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen – pt. kr 250,00 for alle medlemmer pr år - kontingentet løber fra 1.4.-31.3.

 

 

§5 Generalforsamling

Stk 1: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned – enhver generalforsamling indkaldes mindst 4 uger før afholdelse. Sager og foreslag der ønskes behandlet på enten ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 14 dage forinden. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 3 personer fra bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen sker til de e-mail adresser og mobilnumre, som medlemmerne har meddelt bestyrelsen. På MC Mou’s ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde flg. Emner:

Valg af dirigent

Valg af referent

Vælg 2 stemmetællere

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse og evt budget

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

Valg af revisor og suppleanter - revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Eventuelt

Stk. 2: På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal. Dog kræves der til beslutninger om vedtægtsændringer, mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte.

 

§6 Klubbens opløsning

Stk. 1: Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved vedtægtsændring. Såfremt klubben opløses skal klubbens evt. overskydende midler tildeles Mou IF.

 

MC MOU NY HØSTMARKSVEJ 28 C 9280 STOREVORDE KONTO NR. 9128 4571110100